Facebook Google+

25.07.2017

Prawo pracy

Tajemnica wysokości wynagrodzenia

Obowiązek pracodawcy do zachowania w tajemnicy wysokości wynagrodzenia

Zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących wysokości wynagrodzenia stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek ten wynika z przepisów Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisem art. 111k.p. pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Zgodnie z orzeczeniami Sądu Najwyższego ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego (Vide: Uchwała SN z dnia 17 lipca 1993 r., sygn. akt I PZP 28/93). W związku z powyższym wysokość wynagrodzenia należy również zakwalifikować, jako dobro osobiste, leżące w sferze prywatnej życia pracownika. Należy pamiętać, że ujawnienie wysokości zarobków może narazić pracownika na liczne konsekwencje w życiu prywatnym m.in. na zawiść, zazdrość, lekceważenie, a nawet wymuszenie czy kradzież. Zgodnie z przepisem art. 24 k.c. osoba, której dobra osobiste zostały naruszone może żądać zaniechania tego działania, usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Ujawnienie informacji o wysokości wynagrodzenia może zostać również uznane za naruszenie Ustawy o ochronie danych osobowych. Informacja o wysokości wynagrodzenia jest zaliczana do danych osobowych pracownika, zaś administratorem tych danych jest pracodawca i to na nim ciążą obowiązki wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych. Oprócz domagania się stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia osoba, której dane osobowe zostały bezprawnie ujawnione może złożyć do Generalnego Inspektora Danych Osobowych pisemną skargę, co zgodnie z przepisem art. 19 Ustawy o ochronie danych osobowych powoduje, że w razie stwierdzenia bezprawności tego działania, to Generalny Inspektor kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zgodnie z przepisem art. 51 Ustawy o ochronie danych osobowych osoba, która ujawniła wskazane dane podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
W związku z powyższym pracodawca powinien szczególnie chronić dane dotyczące wynagrodzenia swoich pracowników. Naruszenie tego obowiązku może skutkować narażeniem się na odpowiedzialność zarówno cywilną jak i karną.

Natalia Bardzińska
aplikant radcowski