Facebook Google+

27.03.2017

Prawo administracyjne

Wycinka drzew

Podczas prac legislacyjnych sejm uchwalił na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r. projekt o zmianie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm. – dalej: Ustawa). Nowe przepisy weszły w życie z dniem 01.01.2017 r.

Zasadniczym celem nowelizowanej ustawy jest wprowadzenie zmian do procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów. Zmiany te przewidują w szczególności: uchylenie obowiązku uzgodnienia decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska; rozszerzenie katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego; przyznanie radzie gminy kompetencji do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wysokość stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżenia maksymalnej wysokości tych stawek; rozszerzenie katalogu wyłączeń obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów i ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego rozszerzenia tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego; określenie sposobu ustalania administracji kary pieniężnej za usunięcie lub zniszczenie drzewa lub krzewu w przypadku, gdy jego usunięcie jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty.

Zgodnie z przepisem art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić co do zasady po uzyskaniu zezwolenia. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu jest decyzją administracyjną, dlatego aby je otrzymać należy złożyć pisemny wniosek. Wymogi formalne takiego wniosku zostały ściśle określone w Ustawie. Zgodnie z nimi należy m.in. podać dokładną liczbę drzew i krzewów, które zamierzamy usunąć, gatunki, obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, powierzchnię krzewów, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia, a także załączyć mapę z usytuowaniem drzew względem granic nieruchomości. Organem właściwym do rozpoznania wniosku i wydania zezwolenia jest wójt gminy (odpowiednio burmistrz, prezydent miasta), natomiast w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wojewódzki konserwator zabytków.

Przepis art. 83f Ustawy przewiduje wyłączenia, gdy uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane tj. w przypadku:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

Analiza ww. przepisów wskazuje, że największe zmiany dotyczyć będą osób fizycznych, którzy będą uprawnieni do wycinki wszystkich drzew i krzewów na nieruchomości, której są właścicielami jeśli wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku innych podmiotów tj. prowadzących działalność gospodarczą, planowane zmiany nie są tak radykalne, jednakże również zwiększają katalog drzew i krzewów, które mogą być usunięte bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na wycinkę.

Co więcej zmiany umożliwią radzie gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określić, że przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:

1) gatunek drzewa lub krzewu, lub
2) wiek drzewa lub krzewu, lub
3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, lub
4) cel usunięcia drzewa lub krzewu:
a) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub
5) cechy nieruchomości:
a) objęcie nieruchomości określonymi przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
b) wpisanie do rejestru zabytków,
c) położenie w pasie drogowym drogi publicznej,
d) rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,
e) określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tym samym poszczególne gminy uprawnione będą rozszerzyć katalog drzew i krzewów, które na terenie tej gminy będą mogły być usunięte bez konieczności uzyskiwania zezwolenia.

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy ma na celu liberalizację przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów. Nowe przepisy w szczególności dotyczą osób fizycznych, które na własnej nieruchomości będą uprawnione do wycinki wszystkich drzew i krzewów, jeśli ta wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku innych podmiotów, zmiany nie są tak radykalne, jednakże zwiększają katalog drzew i krzewów, na których wycinkę nie będzie wymagane zezwolenie. Zgodnie z treścią ustawy nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 01.01.2017 r.

Łukasz Kwaśnik
radca prawny