Facebook Google+

Oferta dla Klientów Indywidualnych

Ochrona prawa pracownika

Prowadzimy negocjacje i spory sądowe mające na celu uzyskanie wynagrodzenia za pracę oraz dodatku za przepracowane przez pracowników godziny nadliczbowe. Wnosimy odwołania od wypowiedzeń umów o pracę, bronimy klientów przed sądem
w przypadku próby rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia.  Dochodzimy odszkodowań w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niezależnych od pracowników.