Aktualności

Urlop pracowniczy w czasie epidemii

Choć stan epidemiczny istotnie wpłynął na zakres praw i obowiązków obywateli, to co do zasady nie uchylił praw pracowniczych, przysługujących osobom zatrudnionym zgodnie z kodeksem pracy. W szczególności nie naruszył podstawowych zasad udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych. Każdemu pracownikowi przysługuje corocznie

Czytaj więcej »

Działanie administratora danych

Żadne względy natury organizacyjno-finansowej nie powinny być traktowane jako podstawy do sprzecznego z prawem przetwarzania danych osobowych. Opinia ta, chociaż wyrażona przez Prezesa NBP już w 2000 r., została nie tylko zacytowana w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4

Czytaj więcej »

Tajemnica wysokości wynagrodzenia

Obowiązek pracodawcy do zachowania w tajemnicy wysokości wynagrodzenia Zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących wysokości wynagrodzenia stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek ten wynika z przepisów Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisem art. 111k.p. pracodawca jest obowiązany szanować

Czytaj więcej »

Wycinka drzew

Podczas prac legislacyjnych sejm uchwalił na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r. projekt o zmianie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm. – dalej: Ustawa). Nowe przepisy

Czytaj więcej »

Konsekwencje cofnięcia pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia

Czasami bywa tak, że strona sporu nie widząc możliwości rozstrzygnięcia go na drodze polubownej, zbyt pochopnie decyduje się skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Dzieje się tak najczęściej, gdy w świetle podniesionych przez przeciwnika argumentów przeczących zasadności pozwu, powód dochodzi

Czytaj więcej »

Wykładnia przepisów przez prezesa UOKIK

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26.08.2016r. (nr DDk-19/2016) dotycząca działalności Pośrednictwa Finansowego „Kredyty – Chwilówki” Sp. z o.o. zwraca uwagę za względu na oceną formularz informacyjnego. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumencki przed zawarciem umowy z

Czytaj więcej »

Nadzór nad komornikiem

Niestety nie zawsze jest tak, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego prowadzi do natychmiastowego zaspokojenia wierzyciela. Oczywiście wynika to często z niewypłacalności dłużnika bądź licznych zbiegów egzekucji, jednak często dzieje się tak wskutek wadliwości działań komornika prowadzącego postępowanie. Ustawodawca przyznaje jednak wierzycielowi

Czytaj więcej »

ADR dla konsumentów

Dnia 6 lipca 2016 r. miało miejsce I czytanie Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Ustawa o ADR), która z pewnymi wyjątkami ma wejść w życie 2 miesiące od dnia jej ogłoszenia. Projekt ustawy powstał ze względu na obowiązek wdrożenia

Czytaj więcej »
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek? View more
Akceptuję